پمپ های رفت و برگشتی – پمپ های پیستونی – پمپ های دیافراگمی

الف – پمپ های پیستونی ( pumps Piston) و پمپ های پلانجری (Plunger pumps):

اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗﻫﺎ داراى ﭘﻴﺴﺘﻮن و ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺎس ﮐﺎر آن ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ رﻓﺖ ﺧﻮد ﺳﻴﺎل را ﺑﻪ درون ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﻰ ﻣﮑﻨﺪ و در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮد ﺳﻴﺎل را ﺑﻴﺮون ﻣﻰ راﻧﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ:

۱-۱ــ ﭘﻤﭗ ﻫﺎى ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻰ ﻣﮑﺸﻰ

۱-۲ــ ﭘﻤﭗ ﻫﺎى ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻰ ﻓﺸﺎرى

ﻧﻮﻋﻰ ازآن ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻤﭗﻫﺎى ﭘﻼﻧﭽﺮى ﻳﺎ ﭘﻤﭗﻫﺎىﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻰ رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﻤﭗ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻴﺴﺘﻮن، از ﻳﮏ اﻧﮕﺸﺘی ﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ در درون ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻔﺎوت ﭘﻴﺴﺘﻮن و اﻧﮕﺸﺘﯽدر این است که ﻃﻮل ﭘﻴﺴﺘﻮن ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﺳﻴﻠﻨﺪر اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺳﻴﻠﻨﺪر است .


پمپ های رفت و برگشتی

 

ب – پمپ های دیافراگمی (Diaphragm Pumps)

پمپ های دیافراگمی از انواع پمپ های با جابجایی مثبت می باشند که با استفاده هم زمان از خاصیت رفت و برگشتی یک غشاء پلاستیکی و یک شیر یک طرفه مناسب، سیال را پمپ می کنند.

منبع / اطلس کاسپین

Trackback URL: http://supportpump.co/%d9%be%d9%85%d9%be-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa%db%8c/trackback/

ارسال پاسخ:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
29 × 18 =